Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Марта-2005“ ООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://www.palmers.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

„Марта-2005“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131456857 адрес гр. София, ул. Борис Христов 2А, имейл адрес sales@palmers.bg, телефон 0898572374

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Марта-2005“ ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Марта-2005“ ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - http://www.palmers.bg и всички негови подстраници.

Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки.

Поръчка

2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца

2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката, актуален телефонен номер за контакт и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава обаждане по предоставения от Потребителя актуален телефонен номер от служител на „Марта-2005“ ООД за потвърждение на направената поръчка.

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

  1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

  2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;

  3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.


4. Търговецът има право да изтрие акаунта на некоректен Потребител от системата си, както и да преустанови изпълнението на поръчки, направени от некоректния Потребител и след изтриване на акаунта му. За такъв се счита Потребител, който е направил две поръчки за доставка на стоки от Търговеца, но не е получил и заплатил същите от мястото на доставка.


5.Поръчката се доставя чрез куриерска фирма „СПИДИ“. Доставката е за сметка на Търговеца, когато поръчката на сайта е на стойност над 15 лева. В случай, че Потребителя желае да си направи поръчка на стойност под 15 лева на сайта, то тогава доставката на поръчката е за негова сметка и трябва да се свърже с нас, за да съдействаме за обработване на поръчката.

6. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

6.1. Цените на стоките включват ДДС, както и всички дължими данъци и такси.

7. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

8. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

8.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Плащане

9. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

10. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

  • наложен платеж с пощенски паричен превод съгласно Закона за пощенските услуги

11. При доставка с куриер и плащане с наложен платеж с пощенски паричен превод, Потребителят трябва да заплати цената на поръчаните артикули при получаването на стоката.

11.1. При заплащане от Потребителя на стоката на куриера, той получава разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума.

11.2. Съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18, когато плащането се извършва с пощенски паричен превод, Търговецът е освободен от задължението да издава фискален бон.

11.3. При желание от страна на Потребителя да получи фактура, той следва да запази получената разписка за пощенски паричен превод, която да прикрепи към фактурата.

Отказ от договора и замяна

12. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

13. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

14. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

15. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

16. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с разписката за пощенски паричен превод, получена при доставката от куриерска фирма „Спиди“ и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

17. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

18. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

19. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

20. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

21. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето


Сайтът не предлага опция преглед и проба на поръчките поради естеството на предлаганите стоки. Всеки клиент има възможност да върне продуктите, които е закупил в рамките на 14 дни.  

22. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. Транспортът за връщането е за сметка на Потребителя.

Гаранции и рекламации

23. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с уговореното в  договора за продажба.

24. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

  1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

  2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

25. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните условия по договора за продажба.

26. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното.

27. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

28. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

29. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  1. разписка за пощенски паричен превод;

  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

30. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

31. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

32. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

33. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

34. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава документ за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

35. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

36. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.

37. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова.

38. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Интелектуална собственост

39. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси (снимки, текстове, визуализации и други), разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

40. При копиране или възпроизвеждане на снимки, текстове и информация от сайта, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

41. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, копира, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

42. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

43. Снимките и текстовете на сайта са обект на авторско право! Всички права запазени ©